Korte beschrijving van de protestantse wijkgemeente Kruiskerk

Maart 2013

 

Beknopte geschiedenis

De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is op 13 juni 2010 ontstaan uit de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente, en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert.

De Bankraskerkgemeente was in 1971 ontstaan als Samen-op-weg-gemeente voor de toenmalige nieuwbouwwijken Bankras en Kostverloren. Toen duidelijk werd dat de Bankraskerk in 2010 zou moeten sluiten, hebben de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente gekozen voor een fusie.
De Nieuwe Kruiskerkgemeente was op haar beurt in 2003 weer ontstaan uit de hervormde Kruiskerkgemeente en de gereformeerde Pauluskerkgemeente. Eerst gefedereerd en later gefuseerd tot een protestantse wijkgemeente.

 

De fusie uit 2010 is over het algemeen goed verlopen. Nieuwe ingrediënten zoals de aandacht voor het geloofsgesprek en gastvrijheid / het contact met de buurt(en) hebben geholpen om samen iets nieuws te beginnen.

Eind 2011 constateerden we dat de ‘bloedgroepen’ nog niet goed mengden, mede door verschillen in sfeer. Het initiatief om maandelijks ‘koffie-met-kennismaking’ te hebben, heeft op dit punt tot duidelijke verbetering geleid. De komende tijd blijft dit een aandachtspunt, zonder dat daarvoor grote plannen nodig zijn.

 

De beide predikanten hebben alleen de recente geschiedenis meegemaakt. Ds. Sieb Lanser (1,0 fte) is sinds 27 september 2009 aan de gemeente verbonden, ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen (0,8 fte) sinds 15 mei 2011. Sinds 19 mei 2013 is ook Ria Keijzer - Meeuwse als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden.

 

Een typering van de vorm van kerk-zijn

De Kruiskerkgemeente is een pluriforme gemeenschap: sommigen herkennen zich in meer of mindere mate in modaliteiten als vrijzinnig, orthodox, liturgisch, evangelisch etc., anderen laten zich liever niet in een hokje plaatsen. Velen hebben in hun geloofsleven een ontwikkeling meegemaakt: oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe vragen of perspectieven.

De onderlinge verschillen leiden niet tot grote spanningen in de gemeente; de gemeenteleden zijn over het algemeen geen scherpslijpers. In de gefuseerde gemeente is er nadrukkelijk aandacht voor het functioneren van het geloofsgesprek.

Het komt wel voor dat gemeenteleden onvoldoende herkenning in de geloofsverwoording en ‑beleving vinden en hun heil elders zoeken.

 

Ledenaantallen en kerkbezoek

De Kruiskerkgemeente bestaat per 1 januari 2013 uit 2035 personen (inclusief Uilenstede), waarvan 572 bijdragende pastorale eenheden. De globale leeftijdsopbouw van de gemeente is als volgt:

  • 0 t/m 20 jaar:                      7%
  • 21 t/m 40 jaar:                  21%
  • 41 t/m 60 jaar:                  23%
  • 61 t/m 80 jaar:                  31%
  • 81 jaar en ouder:            18%.

 

Het gemiddeld aantal zondagse kerkgangers is ongeveer 200. Het kerkbezoek is sterk vergrijsd.

 

In het rapport van de Denktank is becijferd dat de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert tussen 2012 en 2020 qua ledenaantal 30% zal krimpen. Voor de Kruiskerkgemeente zal dat niet veel anders zijn.

 

Gastvrijheid en doelgroepen

De Kruiskerkgemeente heeft bij haar ontstaan uitgesproken een gastvrije/missionaire gemeente te willen zijn. In lijn hiermee heeft het profiel van de nieuwe predikant (17 mei 2010) een duidelijk missionair accent gekregen. De ideeën over het zijn van een gastvrije/missionaire gemeente zijn vervolgens door een commissie uitgewerkt tot het plan Gastvrij en in contact met de buurt(en) (juni 2011). De doelstelling daarachter luidt:

 

We willen gastvrij en in contact met de buurt(en) zijn, omdat we boodschap aan onze naasten hebben en hopen dat het Evangelie een kans krijgt gehoord en verstaan te worden als nieuwe levensoriëntatie.

 

Het gaat er ons niet om de kerk weer ‘vol’ te krijgen. Anderzijds is de kerk een belangrijk voertuig voor het Evangelie, al eeuwenlang. Het is daarom legitiem om te streven naar een toekomst voor de kerk. De kerk zal dan wel een wendbaar voertuig moeten zijn, want de cultuur en de Geest gaan steeds andere wegen. De huidige kerkelijke vorm(en) is/zijn ondergeschikt aan de Boodschap.

Als het gaat om de toekomst van de kerk, dan gaat het ook over de toekomst van de Kruiskerk, ons huis. Overigens willen we die graag in een breder verband zien, en denken in termen van samenwerking en taakverdeling met andere wijken en wellicht kerken.

 

Toen we anderhalf jaar geleden begonnen met de uitvoering van het plan Gastvrij en in contact met de buurt(en), hadden we geen precieze doelgroep geformuleerd. We hebben tamelijk breed allerlei activiteiten ontplooid, waarbij de ambitie voor de korte termijn was om de gastgerichtheid van onszelf te versterken en de beeldvorming van de kerk in de buurt te verbeteren. Nu zijn we toe aan een toespitsing, waarbij zich op basis van de ervaringen van de afgelopen periode met name de volgende twee doelgroepen aandienen:

  • Cultureel geïnteresseerd publiek: hierbij denken we bijvoorbeeld terug aan de expositie van iconen van Wasili Wasin, die 1000 bezoekers trok en goede gelegenheden bood voor gesprek.
  • Jeugd, met name kinderen: de wijk verjongt in rap tempo, en afgelopen jaren hebben we in samenwerking met scholen met veel kinderen Kerst en Pasen gevierd. Tot ieders verrassing waren er op het kinderkerstfeest van 2012 maar liefst circa 200 kinderen met hun ouders, grootouders etc.

 

De kerkenraad heeft zich afgevraagd of we moeten kiezen tussen de doelgroepen cultureel en jeugd. Wij denken dat beide doelgroepen tamelijk complementair zijn. Het culturele profiel sluit met name aan op postmoderne mentality-milieus, het jeugdprofiel op moderne mentality-milieus. Het culturele profiel kan op relatief korte termijn tot bloei komen, het jeugd-profiel zal pas op langere termijn sterker worden.

De profielen bijten elkaar in essentie niet. Mensen die afkomen op het culturele profiel, zullen het leuk vinden dat we zoveel met kinderen doen. En jonge gezinnen – zeker in onze buurt – zullen het vaak best aardig vinden dat we activiteiten organiseren op het snijvlak van kerk en cultuur.

Op praktisch niveau kunnen beide profielen elkaar wel bijten. Bijvoorbeeld als het gaat over de vraag waar het geld naartoe gaat, of over de vraag hoe de kerk moet worden ingericht. In die gevallen willen we de doelgroep jeugd doorslaggevend laten zijn.

 

Overigens zullen we gaandeweg een scherper beeld moeten krijgen van beide doelgroepen en hun specifieke behoeften.

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers